Fresh Take

Sassy B Talk Show

Sassy B Talk Show/Kaffee Klatsch ep.1
Sassy B Talk Show/Kaffee Klatsch ep.2
Sassy B Talk Show/Kaffee Klatsch ep.3
Sassy B Talk Show/Kaffee Klatsch ep.4