Rita Guida Show- Pilot Episode- Maxium Trunk Capacity

Rita Guida Show- Pilot Episode- Maxium Trunk Capacity

Duration 1m

This is the Pilot episode that launched the Rita Guida Show. A big hearted shoe wielding NY Mafia hit woman tries to blend into LA as she starts a bi-coastal family business